Unix - Linux RedHat Systemadministration 1

(5 dagar)

Mål och syfte
Kursen vänder sig primärt till er som ska administrera och underhålla ett Linuxsystem.

Kursen syftar till att utveckla dina allmänna kunskaper inom Linux mot en mer avancerad nivå. Kursen ger dig färdigheter att administrera och underhålla ett Linuxsystem. Detta gör vi genom suggestopedi och traditionella studiemetoder.

Deltagaren skall lära sig att handha det dagliga underhållet i form av filhantering, säkerhetskopiering, processkontroll, användaradministration och skrivarkonfiguration. Dessutom lär vi oss också enhetshantering, uppgraderingar och installationer av och i en Linux miljö.

Kursen passar alla Linuxdialekterna men fokuseras kring RedHat och SlackWare.

Utförande
Kursen varvar teori och praktik, fördelningen är runt 50% teori och 50% praktiska övningar av relevant karaktär. Kursen är indelad i 21 moment som framgår nedan.

Efter kursen skall deltagaren kunna:

 • Skalprogrammering, för administratören
 • Hitta rätt i Linux filträd
 • Hantering av användare och grupper
 • Installera och konfigurera skrivare
 • Arbeta med och preparera Linux filsystemen ext2fs och ext3fs samt reiserfs och vfs
 • Special filer.
 • Backuphantering med dump, tar, cpio och dd
 • Systemstruktur, konfigurering av system uppstart och stopp
 • Start och stopp av servertjänster
 • Nätverksadministration med Linux
 • Konfiguration av TCP/IP tjänster med Inetd och Xinetd
 • Cron och at för planläggning av automatiska arbeten
 • Ssh I stället för telnet och ftp
 • RPM & Tarballs för installation och uppgraderingar samt avinstallation
 • Installera och modifiera program distribuerade som källkod
 • Konsten att kompilera Linuxkärnan
 • Konfigurera X-servern
 • Tolka unix systemloggar
 • Förenkla arbetet med webmin
 • Säkerhet med PAM och andra autentiseringsmetoder.
 • Installation av Linux (bemannade och obemannade) från CD, över nätverk samt pxe boot installationer

Förkunskapskrav
Denna kurs kräver kunskaper motsvarande Unix Grundkurs och god datorvana i övrigt. Efter fullbordad kurs erhålls diplom. Kursen passar också bra för Unixadministratörer som vill skola in sig på Linux.

Kurslängd
Kursen är på 5 heldagar. Varav ungefär hälften är laborationer.


   

Detaljer från kursdokumentationen, (Nyckelord):

1. Skalprogrammering
Beräkningar
Inmatning
Argument
Variabler
Villkorssatser
Loopar
Flervalssatser
Funktioner
Returvärden

2. Filträdet
Vad olika kataloger innehåller
Några konfigurationsfiler i /etc

3. Användare och grupper
Användardatabasen: /etc/passwd
Gruppdatabasen: /etc/group
Shadowlösenord: /etc/shadow
Skapa och ta bort användarkonton
Skapa och ta bort grupper

4. Skrivare
Användarprogram
Skrivarköer
Inställningsfiler och kökataloger
Administrera skrivare med printtool

5. Filsystem
Devices
Hantera partitioner med fdisk, även hantering av logiska volymer.
Filbuffrar
Olika sorters filsystem
Skapa filsystem av klassisk typ samt journaliserad typ
Montera och avmontera filsystem
Styra montering av filsystem vid uppstart
Nätverksfilsystem
Kontrollera och laga filsystem med fsck
Swap och virtuellt minne

6. Speciella filer
Indexnoder
Länkar
Devicefiler
Libfiler
Proc-filsystemet

7. Backuphantering
Full- och inkrementell backup med dump
Interaktiv och full återläsning med restore
Användandet av tar, cpio samt dd.
Bandhantering & mediahantering

8. Systemstruktur
LILO & GRUB för boot av linux
Boota Linux och andra operativsystem
Säkra bootinställningarna
init & körlägen
Inloggningspromptar
Start och stopp av tjänster
Boota om och stänga av systemet

9. Nätverk
TCP/IP: IP-nummer, nätnummer, nätmask
Nätverksinterface
ifconfig
route
Aliasinterface
Konfiguration av nätverket
ifup och ifdown
PPP

10. TCP/IP services med Inetd & xinetd
Hur inetd/xinetd fungerar
Konfigurering av inetd
Accesskontroll med tcpwrappers

11. Cron & at
Schemaläggning av jobb
Användares crontabfiler
Systemets crontabfil

12. ssh
Krypterad kommunikation över nätverk med ssh & scp
Privat/publik kryptoteknik
Man-in-the-middle attack och skydd mot den
Logga in med ssh & scp
Utföra kommandon med ssh & scp
Kopiera filer med scp & scp
Tunnla TCP-förbindelser
Autentiseringsnycklar

13. Diverse verktyg
find & grep
chattr & lsattr
lsmod, insmod, modprobe, rmmod
locate, whereis, info, apropose
RedHat setup

14. RPM
RPM-paket
Se information om RPM-paket
Beroenden mellan RPM-paket
Installera program med RPM
Avinstallera program
Uppdatera program
Verifiera installationen
Grafiska RPM-hanterare
Faror med RPM

15. Program distribuerade som källko
Konfigurera programmet med autoconf
Kompilera källkoden
Installera det kompilerade programmet

16. Kompilera Linuxkärnan
Källkod eller RPM:er?
Monolitisk kärna versus modulhantering
Hantera moduler och kernerlversioner
Patchning av kernel
Konfigurera kärnan
Kompilera och installera kärnan
Kompilera och installera moduler

17. Konfigurera X-servern
Olika grafikkort
XF86Setup
XConfigurator
Acceleratorer
X-klienter

18. Loggning
Att konfigurera syslog
Att tolka messages, dmesg, boot, maillog

19. Webmin
Introduktion till webmin

20. Säkerhet
Varför säkerhet
Säkerhetspolicy
Attacker
Servertjänster
Loggfiler
Loggbok
Övrigt för att bättra på säkerheten med PAM
Länkar

21. Installation av Linux
Att tänka på i samband med installation
Partitionering
BIOS och lilo
Servertjänster
Kontroll efter installation
Guidad installation

Kursmaterial
Ett gediget eget och välprövat kursmaterial som kompletteras med en kursbok:
"Linux Companion for System Administrators, second edition", ISBN 0201675250
Dessutom medföljer en stor samling dokument rörande Linux, den sk HOWTO familjen. Självfallet medföljer även En Linux distribution.

Andra förslag på kurslitteratur

De två smått klassiska:
Unix Power Tools
Essential System Administration

Samt mer product orienterade:
Mastering Red Hat Enterprise Linux
Professional Red HatEnterprise Linux3