Programmering - Java introduktion

( Info 2 dagar )

Javakurs, två dagars Introduktion

En kortkurs för dig som behöver piffa upp dina webbsidor eller behöver skriva små java applikationer.   

Dag 1

Datatyper och variabler

 • Reserverade ord/nyckelord
 • Inbyggda grundtyper Primitiver, logiska, text, heltal, flyttal
 • Variabeldeklaration
 • Javas referenstyper/klasser "Malltyper"

Konstruera och initialisera objekt

 • Malloc
 • Attribut
 • Konstruktorer
 • Variabeltilldelning
 • Garbage collect

Använda referenstyper

 • Pass By Value, Pass By reference
 • Referensen this
 • Java språkets Paket, Class, Interface, Method, Variables, Constants

Övningar

Inbyggda funktioner, Uttryck och flödeskontroll

 • Variabler och räckvidd
 • Initialisering av variabler
 • Villkors satser if then else switch
 • Shiftoperatorer
 • Stränghantering
 • Variabelomvandling
 • Villkorliga loopar while, for, do

Övningar

Matriser

 • Deklarering och skapa
 • Initialisering
 • Dimensioner
 • Storleks Gränser, statiska , dynamiska
 • Kopiera matriser

Övningar

Arv

 • Subklasser
 • Polymorphism
 • Arvshirarkier
 • is a, has a
 • instance of
 • Overloading
 • Overriding
 • Super
 • toString
 • WrapperClasses

Övningar

Klasshantering

 • Static
 • Final
 • Abstract
 • Interfaces
 • Inre klasser

Övningar

Felhantering/Avbrott

 • try catch & finnaly
 • fel/avbrottskategorier
 • Vanliga fel/avbrott
 • throws
 • Overriding

Övningar

Dag 2

Textbaserade applikationer

 • Klassen Properties
 • Terminal I/O
 • Fil I/O
 • Klasserna Math, String, StringBuffer
 • Collections; Set, List, Iterators, Maps, Sorting
 • Använda javadoc och jar

Övningar

Skapa grafiska applikationer (GUI)

 • AWT
 • Paketet java.awt
 • Containers
 • Frames
 • Skapa paneler
 • Layouts; FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, CardLayout, GridBagLayout
 • Rita i AWT

Övningar

Händelsehantering i GUI

Vad är en händelse?

 • Källor till händelser
 • Fånga upp och hantera händelser

Java 2SDK händelsemodeller

 • Fördela händelser

GUI egenskaper

 • Händelsekategorier
 • Lyssnare

Metoder för att hantera GUI händelser

Övningar

Trådar

Vad är en tråd i Java

 • De tre delarna av en tråd
 • Skapa tråden
 • Planlägga trådar

Kontrollera en tråd

 • Avsluta
 • Testa
 • Prioritet
 • Vänteläge

Olika vägar att skapa trådar